elbow 45 degree electrofusion

elbow 45 degree electrofusion